Sabgro :: Groothandel voor tuinaannemer en particulier

Sabgro

Vanaf 1/02/2024 zal onze nieuwe prijslijst in voege gaan. Voor het gros van ons assortiment zullen de prijzen stabiel blijven.

plantschadelijke quarantaineorganismen: essenprachtkever

Plantschadelijke quarantaineorganismen

Quarantaineorganismen (of Q-organismen) zijn plantenziekten en -pathogenen die nog niet in de EU aanwezig zijn, of die er wel aanwezig zijn maar niet op grote schaal verspreid zijn, en die door de EU-wetgeving als schadelijk voor de plantengezondheid worden beschouwd. Aangezien deze organismen grote economische en ecologische schade kunnen veroorzaken, is het beleid erop gericht de introductie en verdere verspreiding van dergelijke organismen te voorkomen. Een snelle opsporing voordat het organisme zich vestigt, kan alleen worden bereikt door een voortdurende “bewaking” van het grondgebied.

 

Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk mensen uitkijken voor deze Q-soorten. We richten ons niet alleen op natuurvrijwilligers, maar ook op tuinliefhebbers, studenten, wetenschappers en professionelen in de land-, tuin- en bosbouw; kortom: iedere burger. Via dit waarschuwingssysteem, ontwikkeld door het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO), Natuurpunt Studie en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), en in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, bereiken meldingen van Q-organismen snel de bevoegde overheden en beheerders van bos- en natuurgebieden, land- en tuinbouwpercelen en openbaar groen.

 

Hier kunt u meldingen van Q-organismen invoeren, raadplegen of registreren in het waarschuwingssysteem. Via deze portaalsite vindt u ook identificatiefiches voor de belangrijkste soorten. De focus ligt op Q-organismen die relatief eenvoudig te identificeren zijn (insecten) of waarvan de schadesymptomen (schimmels, bacteriën en virussen) zeer typerend en duidelijk herkenbaar zijn. Lang niet alle Q-organismen komen hier dus aan bod. Voor de selectie van doelsoorten, hebben we ons gebaseerd op de volgende lijsten van Q-organismen:

  • Bijlage II van de EU-quarantainelijst van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie
  • Verschillende uitvoeringsbesluiten van de Commissie (EU) (noodmaatregelen) of richtlijnen van de Raad
  • EPPO A1- en A2-lijsten van plaagorganismen die worden aanbevolen voor regulering als quarantaineorganismen

 

Een melding via dit waarschuwingssysteem kan leiden tot het opleggen van noodmaatregelen. Waarschuwingen worden pas verzonden na verificatie door deskundigen en na goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. Professionele telers zijn evenwel verplicht om het FAVV onmiddellijk te contacteren bij elk vermoeden van een quarantaine-organisme (M.B. van 22/01/2004).